Tilbake til referater

Referat fra:
Årsmøte i
Varanger Modellfly Klubb,
driftsåret 2001.

Avholdt fredag 22. mars 2002 kl. 1930 på kantina ved NNS slakteri i Vadsø.

Tilstede:

Torfinn Johansen, Remi Henninen, Roy Johnsen, Jan Dahl, Odd-Asbjørn Brovold, Jan Lyngvær, Bjørn Kivilæ, Kay Raudajoki.

1. Odd-Asbjørn ble valgt til møteleder.

2. Odd-Asbjørn ble valgt til referent.

3. Roy Johnsen og Torfinn Johansen ble valgt til å underskrive protokollen for årsmøtet.

4. Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2001 til etterrettning. 

5. Det fremlagte regnskapet for 2001 ble godkjent under forutsetning av at den manglende revisjonsrapporten blir vedlagt referatet. 

6. Styret forslag til retningsgivende budsjett for 2002 ble vedtatt.

7. Årsmøtet vedtok følgende vedtektsendringer:
§7 andre ledd ble endret til :

Årsmøtet innkalles av styret med 3 ukers varsel direkte til medlemmene.

Tid, sted og frister for forslag kunngjøres i pressen.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig 7 dager før årsmøtet.

§8 ble endret til:

§8 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
Årsmøtet velger en dirigent, en referent og to personer til å skrive under protokollen.

Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

8. Kontingenten for 2002 ble fastsatt til 100,- pr. enkeltmedlem.

9. Årsmøtet valgte følgende tillitsmenn for 2002:

Leder: Jan Dahl
Styremedlemmer: Torfinn Johansen og Odd-Asbjørn Brovold

Varamedlemmer: Roy Johnsen og Kay Raudajoki

Revisor: Arnfinn Pleym.

10. Møtet hevet kl. 1950.

Protokollen bevitnes av

Torfinn Johansen og Roy Johnsen (Sign.)

Tilbake til referater