Førstesiden

VEDTEKTER
FOR
VARANGER MODELLFLY KLUBB

Disse vedtektene gjelder for Varanger Modellfly Klubb, stiftet 26 februar 1997. Vedtatt den 26 februar 1997, endret sist den 22. mars 2002.

§1 FORMÅL
Klubbens formål er å drive modellflyging og relaterte aktiviteter i Varangerområdet.
Klubben er selveiende med bare personlige medlemmer.

§2 ORGANISATORISK TILKNYTNING
Klubben er frittstående. Eventuelt medlemskap i landsdekkende eller regional overbygninger vedtas av ordinært årsmøte.

§3 MEDLEMMER
Alle som lover å overholde klubbens vedtekter og har fylt 12 år kan blir medlem.
For en familie kan det tegnes familiemedlemskap. Kontingent for familie medlemskap er 1,5 medlemskontingent.
Familiemedlemmene må ha samme adresse.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra første dag kontingent er betalt.

§4 STEMMERETT OG VALGBARHET
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde klubben kontingent.
Alle medlemmer som er fylt 15 år er valgbare i klubben

§5 KONTINGENT
Klubbens kontingent fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter i klubben.
Medlemmer, som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes av klubben.

§6 MEDLEMMENES PLIKTER
Medlemmet skal sette seg inn klubbens vedtekter og sikkerhetsregler.
Brudd på klubbens vedtekter eller sikkerhetsregler kan føre til forføyninger mot den det gjelder.
Følgende forføyninger kan iverksettes :

a. Bortvisning
b. Flyforbud.
c. Eksklusjon

Styret iverksetter forføyninger. Bare årsmøtet kan vedta eksklusjon av medlemmer.

§7 ÅRSMØTET
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med 3 ukers varsel direkte til medlemmene.
Tid, sted og frister for forslag kunngjøres i pressen.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig 7 dager før årsmøtet.
Det er ikke anledning til å ta opp saker som ikke står på sakslisten ved årsmøtets begynnelse.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan IKKE skje ved fullmakt.

§8 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
Årsmøtet velger en dirigent, en referent og to personer til å skrive under protokollen.
Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§9 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges samtidig må stemmeseddelen inneholde det antall kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder kandidater som ikke er foreslått, eller feil antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og anses ikke avgitt.
Ved stemmelikhet avgjøres valget av loddtrekning.

§10 ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal :

1. Behandle klubbens årsmelding.
2. Behandle klubbens reviderte regnskap.
3. Behandle forslag fra medlemmene.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta retningsgivende budsjett.
6. Velge :

a.) Leder
b.) 2 styremedlemmer.
c.) 2 varamedlemmer til styret.
d.) Revisor.

§11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§12 STYRET
Klubbens daglige ledelse utføres av styret. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal :

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
2. Krev inn kontingent og føre medlemsliste.
3. Representere klubben utad.

Styret skal holde jevnlige møter. Møtene holdes enten etter oppsatt plan eller når lederen eller når styremedlemmene krever det.
Styret er vedtaksført når to styremedlemmer er tilstede på innkalt møte. Vedtak i styret er gyldig etter alminnelig flertall og ingen har mer enn en stemme.
Styret konstituerer seg selv. Leder tegner for klubbens navn og må være myndig. Styret kan gi prokura når det er nødvendig.

§13 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§14 kan ikke endres.

§14 OPPLØSNING
Oppløsning av klubben kan bare behandles av ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 2 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas her med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber eller innmelding i andre overordnede organisasjoner er ikke oppløsning av klubben. Slike endringer omfattes av §13.
Ved oppløsning tilfaller klubbens eiendeler den det ordinære årsmøtet bestemmer.